Bài Test IQ tuyển dụng 2

1.

 Điền số vào dấu chấm hỏi: 1, 2, 4, 8, 16, ?

Chọn phương án Đúng.
2.

Điền vào dấu ba chấm: "Tre già ... mọc."

Chọn phương án Đúng.
3.

Hiện nay bạn 10 tuổi, 8 năm nữa bạn sẽ gấp đôi tuổi em ruột bạn bây giờ, hỏi bây giờ em bạn bao nhiêu tuổi?

Chọn phương án Đúng.
4.

 Một sản phẩm được hạ giá 40%, hỏi sản phẩm đó phải tăng lên bao nhiêu phần trăm để trở về với giá ban đầu?

Chọn phương án Đúng.
5.

8 người sơn được 3 cái nhà trong 6 giờ. Hỏi với 12 người sẽ sơn được bao nhiêu cái nhà trong 12 giờ?

Chọn phương án Đúng.
6.

Điền số vào dấu chấm hỏi: 4312, 5420, 6530, 7642, ?

Chọn phương án Đúng.
7.

Bạn cho biết cái nào sau đây không cùng loại: Mặt Trời, Trái Đất, sao Chổi, Mặt Trăng, ngôi sao, sao Hỏa

Chọn phương án Đúng.
8.

Bạn có 84 quả táo đựng trong 12 giỏ, nếu muốn ăn 1/3 số táo trong mỗi giỏ thì bạn cần ít nhất bao nhiêu lần cắn, biết rằng mỗi lần bạn cắn được 1/3 của 1/2 quả táo.

Chọn phương án Đúng.
9.

Một con sóc nhẩy theo một giỏ hạt dẻ nằm trên tay bạn. Giả sử rằng cứ mỗi cú nhẩy con sóc tiến được 30cm, mỗi bước bạn đi là 20cm. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu bước nhẩy để con sóc lấy được hạt dẻ nếu khoảng cách giữa bạn và con sóc lúc đầu là 1,8m và cứ sau một bước nhẩy của con sóc thì bạn mới tiến một bước.

Chọn phương án Đúng.
10.

Sắp xếp các chữ cái: "HÙCYẬNUC" bạn được tên:

Chọn phương án Đúng.