Nhóm MT-P

1.

Trong phát triển phần mềm yếu tố nào quan trọng nhất.?

Chọn phương án Đúng.
2.

Điều nào không đúng?

Chọn phương án Đúng.
3.

Loại hình đặc tả nào được dùng phổ biến trong tài liệu SRS?

Chọn phương án Đúng.
4.

Sơ đồ nào sau đây không cần thiết trong phân tích yêu cầu.?

Chọn phương án Đúng.
5.

Loại hình đặc tả nào không có.?

 

Chọn phương án Đúng.
6.

Mô hình phát triển phần mềm xoắn ốc

Chọn phương án Đúng.
7.

Đặc tả hệ thống mô tả.?

Chọn phương án Đúng.
8.

Khung nhìn (view) nào được quan tâm đầu tiên trong phân tich yêu cầu phần

mềm

Chọn phương án Đúng.
9.

Trong phương pháp phân tích kiến trúc, mô tả mẫu kiến trúc thường dùng khung

nhìn

Chọn phương án Đúng.
10.

Mô hình tiến trình phần mềm tiến hóa

Chọn phương án Đúng.
11.

Khi luồng thông tin trong một đoạn của sơ đồ luồng dữ liệu thể hiện bằng một

mục đơn mà bẩy một luồng dữ liệu khác theo một trong nhiều đường sẽ thể hiện.

Chọn phương án Đúng.