Mạng máy tính: Đề ôn tập cuối kỳ số 2

1.

Lớp nào trong mô hình OSI đóng gói dữ liệu kèm theo IP HEADER? 

Chọn phương án Đúng.
2.
Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?
Chọn phương án Đúng.
3.

Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet: 

Chọn phương án Đúng.
4.

Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và Subnet Mask là 255.255.255.224, hãy xác định địa chỉ broadcast của mạng nếu biết rằng một máy tính trong mạng có địa chỉ 192.168.1.1:

Chọn phương án Đúng.
5.

Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11011011. Vậy nó thuộc lớp nào:

Chọn phương án Đúng.
6.

Số nhị phân 01111100 có giá trị thập phân là:

Chọn phương án Đúng.
7.

 Lấy 1 địa chỉ lớp B để chia Subnet với Netmask 255.255.240.0, có bao nhiêu Subnets sử dụng được? 

Chọn phương án Đúng.
8.

 Một mạng lớp C cần chia thành 9 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

Chọn phương án Đúng.
9.

Subnet Mask nào sau đây là hợp lệ:

Chọn phương án Đúng.
10.

Trong địa chỉ IP, có 5 lớp A, B, C, D, E. Lớp B là lớp có dãy địa chỉ: 

Chọn phương án Đúng.
11.

 Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành: 

Chọn phương án Đúng.