Bài Thi Cuối Kì

1.
 Kiểm thử thành phần có bao nhiêu phương pháp?
Chọn phương án Đúng.
2.
Các phương pháp kiểm thử tích hợp ?
Chọn phương án Đúng.
3.
Ý bào là sai khi nói về các phương pháp kiểm thử tích hợp?
Chọn phương án Đúng.
4.
Trình tự các pha của mô hình thác nước gồm?
Chọn phương án Đúng.
5.
Trong quy trình phần mềm gồm những hoạt động cơ bản nào?
Chọn phương án Đúng.
6.
Ý nào không đúng về "Kiểm thử hệ thống"?
Chọn phương án Đúng.
7.
Thông tin tĩnh được biểu diễn thế nào?
Chọn phương án Đúng.
8.
Trong quy trình phần mềm gồm các hoạt động cơ bản nào?
Chọn phương án Đúng.
9.
Đâu là qui trình phân tích và làm rõ yêu cầu (requirements elicitation and analysis) ?
Chọn phương án Đúng.
10.

Yêu cầu phi chức năng bao gồm những vấn đề gì ?

Chọn phương án Đúng.
11.
mô hình nào sau đây KHÔNG phải mô hình quy trình phát triển phần mềm?
Chọn phương án Đúng.